Aktualne przetargi

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla DPS w Barczewie

Barczewo: zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie

Numer ogłoszenia: 315178 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kraszewskiego 17, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5148574, 5148421, faks 089 5148574, 5148421.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsbarczewo.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://dpsbarczewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie. Zamówienie podzielono na 11 części - pieczywo, - jaja,- mięso wołowe i wieprzowe, - ryby,- nabiał, - drób, - wędliny,- artykułów spożywczych - produkty sypkie, przetwory, przyprawy, słodycze, syropy i napoje, -mrożonek - pyzy, pierogi,( produkty głęboko mrożone),-mrożonek(warzywa i owoce),- karp..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oferta 2. kalkulacja cenowa poszczególnych grup (1-11) w zależności od części na które Wykonawca składa swoją ofertę 3. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 4. ważna decyzja lub zaświadczenie lub opinię wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej dotycząca spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji 5. ważna decyzja lub zaświadczenie lub opinia wydana przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej dotycząca spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie art. spożywczymi - dopuszczająca środek transportu do przewozu produktów żywnościowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 99

2 - termin płatności - 1

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych artykułów będących przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana ceny może nastąpić z przyczyn niezależnych od dostawcy, w szczególności: zmiany ceny przez producenta towarów ze względu na wzrost jak obniżenie cen elementów kalkulacyjnych, surowców i materiałów niezbędnych do wytworzenia gotowych wyrobów (należy udokumentować zmianę ceny przez producenta), których umowa dotyczy .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dpsbarczewo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo -sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: GRUPA I - PIECZYWO..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW PIEKARSKICH.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: JAJA KURZE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA JAJ KURZYCH, DUŻYCH (63-72G)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: MIĘSO WOŁOWE I WIEPRZOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA MIĘSA WOŁOWEGO I WIEPRZOWEGO..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.10.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: RYBY MROŻONE..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA RYB MROŻONYCH.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: NABIAŁ...

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA NABIAŁU (PRODUKTÓW MLECZARSKICH)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: DRÓB.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA DROBIU..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: WĘDLINY..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA WĘDLIN..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.30-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA ART. SPOŻYWCZYCH - PRODUKTY SYPKIE, PRZETWORY, PRZYPRAWY, SŁODYCZE, SYROPY I NAPOJE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.83.00.00-5, 15.85.10.00-8, 15.80.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: MROŻONKI - PYZY, PIEROGI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA MROŻONEK - PYZY, PIEROGI (PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻON..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.60.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: MROŻONKI - WARZYWA I OWOCE...

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA MROŻONEK - WARZYWA I OWOCE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: FILET KARPIA..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA FILETA KARPIA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 99

2. termin płatności - 1

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA