Aktualne przetargi

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów żywnościowych

Barczewo: zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie.
Numer ogłoszenia: 387828 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kraszewskiego 17, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5148574, 5148421, faks 089 5148574, 5148421.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsbarczewo.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://dpsbarczewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie. Zamówienie podzielono na 11 części - pieczywo, - jaja,- mięso wołowe i wieprzowe, - ryby,- nabiał, - drób, - wędliny,- artykułów spożywczych - produkty sypkie, przetwory, przyprawy, słodycze, syropy i napoje, -mrożonek - pyzy, pierogi,( produkty głęboko mrożone),-mrożonek(warzywa i owoce),- karp..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oferta 2. kalkulacja cenowa poszczególnych grup (1-11) w zależności od części na które Wykonawca składa swoją ofertę 3. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów 4. ważna decyzja lub zaświadczenie lub opinię wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej dotycząca spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji 5. ważna decyzja lub zaświadczenie lub opinia wydana przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej dotycząca spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie art. spożywczymi - dopuszczająca środek transportu do przewozu produktów żywnościowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 99

·         2 - termin płatności - 1

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych artykułów będących przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana ceny może nastąpić z przyczyn niezależnych od dostawcy, w szczególności: zmiany ceny przez producenta towarów ze względu na wzrost jak obniżenie cen elementów kalkulacyjnych, surowców i materiałów niezbędnych do wytworzenia gotowych wyrobów (należy udokumentować zmianę ceny przez producenta), których umowa dotyczy .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dpsbarczewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo -sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: GRUPA I - PIECZYWO..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW PIEKARSKICH..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: JAJA KURZE..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA JAJ KURZYCH, DUŻYCH (63-72G)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: MIĘSO WOŁOWE I WIEPRZOWE..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA MIĘSA WOŁOWEGO I WIEPRZOWEGO..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.10.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: RYBY MROŻONE..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA RYB MROŻONYCH..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: NABIAŁ..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA NABIAŁU (PRODUKTÓW MLECZARSKICH)..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: DRÓB..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA DROBIU..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: WĘDLINY..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA WĘDLIN..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.30-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA ART. SPOŻYWCZYCH - PRODUKTY SYPKIE, PRZETWORY, PRZYPRAWY, SŁODYCZE, SYROPY I NAPOJE..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.83.00.00-5, 15.85.10.00-8, 15.80.00.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: MROŻONKI - PYZY, PIEROGI..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA MROŻONEK - PYZY, PIEROGI (PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻON.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.60.00-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: MROŻONKI - WARZYWA I OWOCE..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA MROŻONEK - WARZYWA I OWOCE..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: FILET KARPIA.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA FILETA KARPIA..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o    1. Cena - 99

o    2. termin płatności - 1

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia