Aktualne przetargi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 511222-2012 z dnia 2012-12-14 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Barczewo
Zakres robót budowlanych uzupełniających obejmuje: 1.Przemurowanie ściany pod oknami przy schodach tarasowych 2.Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej 3.Remont i malowanie parapetów 4.Wymiana stolarki otworowej (piwnice) 5.Wykonanie...

 


Barczewo: Remont budynku - roboty uzupełniające do remontu elewacji budynku DPS Barczewo
Numer ogłoszenia: 522726 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 511222 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Kraszewskiego 17, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5148574, 5148421, faks 089 5148574, 5148421.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Dom Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku - roboty uzupełniające do remontu elewacji budynku DPS Barczewo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót budowlanych uzupełniających obejmuję: 1.Przemurowanie ściany pod oknami przy schodach tarasowych 2. malowanie stolaeki okiennej i drzwiowej 3. Remont i malowanie parapetów 4. Wymiana stolarki otworowej (piwnice) 5. Wykonanie opaski wokół budynku 6. Wykonanie kart zabezpieczających na oknach ( obecnej kotłowni) 7. Remont studzienek piwnicznych 8. Wywóz gruzu i składowanie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane MARYBUD, ul 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104778,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 102500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 102500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102500,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty budowlane uzupełniające zostały przewidziane w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (nr 441236-2012), stanowią nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Obejmują roboty budowlane tego samego rodzaju technicznie i funkcjonalnie wiążące się z remontem elewacji budynku DPS w Barczewie (a nie objętych zamówieniem podstawowym), na wykonanie których Zamawiający nie dysponował środkami finansowymi w momencie ogłaszania zamówienia podstawowego. Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiającemu pozostały środki finansowe, które umożliwiają przeprowadzenie postępowanie w trybie z wolnej ręki.

 

Pobierz dokument