Aktualne przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony na „Remont ciągów pieszych w parku

i przed wejściem głównym Domu Pomocy Społecznej w Barczewie”

 

 

Barczewo  08.09.2011 r.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Kraszewskiego 17

11 – 010 Barczewo

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 1759/ Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17, 11-010 Barczewo reprezentowany przez Elżbietę Wolańską – Dyrektora informuje o wyniku postępowania na:

„Remont ciągów pieszych w parku i przed wejściem głównym

Domu Pomocy Społecznej w Barczewie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego na Portalu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr 252376-2011 zamieszczonego w dniu 22.08.2011 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Liczba złożonych ofert – 3,

liczba wykonawców wykluczonych – 0,

liczba ofert odrzuconych – 0.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium cena – 100 %. Ocena ofert została dokonana na podstawie liczby punktów wyliczonej według wzoru:

cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 100 %.

 

 

Numer oferty

Nazwa i adres Oferenta

Wartość brutto oferty

Ocena oferty

Uzasadnienie wyboru

 

1

VARIA - API SP. Z O.O.

UL. IWASZKIEWICZA 22B/31

10 – 900 OLSZTYN

 

89.246,20

 

86,20 %

 

-

 

 

2

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA

„HYDROL”

TOMASZ LEONARD

UL. ZBOŻOWA 47

10 – 806 OLSZTYN

 

 

116.961,07

 

 

65,77%

 

 

-

3

USŁUGI

BRUKARSKO – TRANSPORTOWE

ORAZ BUDOWLANE

HENRYK KOMSTA

UL. SPORTOWA 6

11 – 230 BISZTYNEK

76.927,31

100%

Najniższa cena ofertowa

DYREKTOR
(-) ELŻBIETA WOLAŃSKA