Aktualne przetargi

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Przetarg nieograniczony na „Wymianę i renowację stolarki okiennej, w której osadzone są witraże w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie”

 

 

Barczewo  10.05.2011 r.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Kraszewskiego 17

11 – 010 Barczewo

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. /jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 1759/ Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17, 11-010 Barczewo reprezentowany przez Elżbietę Wolańską – Dyrektora informuje o wyniku postępowania na:

„Wymianę i renowację stolarki okiennej, w której osadzone są witraże w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego na Portalu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr 83962-2011 zamieszczonego w dniu 19.04.2011 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Liczba złożonych ofert – 2,

liczba wykonawców wykluczonych – 1,

liczba ofert odrzuconych – 0.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium cena – 100 %. Ocena ofert została dokonana na podstawie liczby punktów wyliczonej według wzoru:

cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 100 %.

 

Numer oferty

Nazwa i adres Oferenta

Wartość brutto oferty

Ocena oferty

Uzasadnienie wyboru

 

1

MAZUR KOLOR

MIĘTKIE 58

12 – 120 DŹWIERZUTY

 

123.411,14

 

100 %

 

Jedyna oferta

 

2

FABRYKA OKIEN I DRZWI „BAS”

UL. SMOLUCHOWSKIEGO 1

20 – 474 OLSZTYN  

 

124.128,21

 

Oferta wykluczona

(art. 24 ust. 2 pkt.4 PZP)

 

                                                                                                    DYREKTOR
                                                                                              (-) ELŻBIETA WOLAŃSKA