Aktualne przetargi

WYMIANA I RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ, W KTÓREJ OSADZONE SĄ WITRAŻE W KAPLICY

WYMIANA I RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ,

W KTÓREJ OSADZONE SĄ WITRAŻE

W KAPLICY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCZEWIE.

Numer ogłoszenia: 83962 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Kraszewskiego 17, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5148574, 5148421, faks 089 5148574, 5148421.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsbarczewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA I RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ, W KTÓREJ OSADZONE SĄ WITRAŻE W KAPLICY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCZEWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wymianę i renowację stolarki okiennej, w której osadzone są witraże w kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 - zabytku podlegającego ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków woj. warmińsko - mazurskiego pod nr B-226. Szczegółowy zakres robót określają:

-przedmiar robót

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

-projekt architektoniczno - budowlany

-Konserwatorska Inwentaryzacja Rysunkowo - Pomiarowa

-Program prac konserwatorskich oraz wyniki badań pierwotnej kolorystyki okien w kaplicy DPS w Barczewie

-pozwolenie Nr 1034/2009 W-MWKZ w Olsztynie z dnia 08.12.2009r.

-decyzja Nr 253/2010 W-MWKZ z dnia 26.11.2010r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.52.10-2, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy PZP, tj.:

1) Pieniądzu

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

3) Gwarancjach bankowych

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - polegających na wykonaniu stolarki okiennej oraz renowacji stolarki okiennej zabytkowej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej 100.000 zł netto - załącznik nr 15 do siwz. Z przedstawionego wykazu oraz dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane należycie musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do prowadzenia robót lub kierowania robotami, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje zawodowe oraz odbytą praktykę zawodową osoby prowadzącej w/w prace lub kierującej w/w pracami zgodnie z § 7   i § 8 wyżej cytowanego Rozporządzenia Ministra Kultury i przepisami ustawy Prawo Budowlane.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do prowadzenia robót lub kierowania robotami, zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje zawodowe oraz odbytą praktykę zawodową osoby prowadzącej w/w prace lub kierującej w/w pracami zgodnie z § 7    i § 8 wyżej cytowanego Rozporządzenia Ministra Kultury i przepisami ustawy Prawo Budowlane.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,   w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

· inne dokumenty Referencje

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dpsbarczewo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11 - 010 Barczewo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE