Skierowanie i umieszczenie w DPS.

Osobie wymagającej pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej.


Postępowanie w sprawie skierowania oraz umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przeprowadza Miejski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, przedkładając wniosek (podanie) osoby ubiegającej się,
jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu.

Dokumenty wymagane w sprawie skierowania do domu:

   • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu
   • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
   • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury
   • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji,
o której mowa wyżej.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję w sprawie skierowania lub odmowy skierowania do DPS.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Termin i zasady załatwienia spraw reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Zasady odpłatności

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania który ustala Starosta Powiatu Olsztyńskiego nie później niż do 31 marca każdego roku.

Opłatę za pobyt wnoszą:

   • Mieszkaniec- nie więcej niż 70% swojego dochodu
   • Małżonek, zstępni przed wstępnymi
   • Gmina, z terenu której osoba została skierowana, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2


Od 1 lutego 2024 roku koszt utrzymania mieszkańca wynosi 6162 zł.