Finanse

BUDŻET 2020 ROK

Według uchwały Nr 64/1/2020 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 07 stycznia 2020 roku plan finansowy na 2020 rok dla Domu Pomocy Społecznej w Barczewie został ustalony w następujących wysokościach:

Sporządziła: Irena Bujnowska


Sprawozdanie finansowe za 2019 rok


Publikuję sprawozdanie finansowe za 2019 rok zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911 z późn.zm.)

Sprawozdanie za 2019 rok


Opublikował: Wojciech Gawryś
Publikacja dnia: 19.04.2020
Podpisał: Agnieszka Nowak-Kobylińska
Dokument z dnia: 20.01.2017
Dokument oglądany razy: 4034
17.07.2024 // dpsbarczewo.pl/bip